Buttons - Pressure Button
DISC brass IP54
A00166252
Disc mässing HÖG IP54 utan kontaktblock
A00166244
DISC stainless elevated IP54
A00166236
DISC stainless IP54
A00166228
Duallight trycke B7 Maxi (-1)
A00158348
Duallight trycke B7 Maxi (-2)
A00157004
Duallight trycke B7 Maxi (-3)
A00157084
Duallight trycke B7 Maxi (-4)
Förhöjd
A00156996
Duallight trycke B7 Maxi (-5)
A00157012
Duallight trycke B7 Maxi (<|>)
A00157036
Duallight trycke B7 Maxi (>|<)
A00156588
Duallight trycke B7 Maxi (0)
A00158340
Duallight trycke B7 Maxi (1)
A00156548
Duallight trycke B7 Maxi (10)
A00158412
Duallight trycke B7 Maxi (11)
A00164444
Duallight trycke B7 Maxi (12)
A00164452
Duallight trycke B7 Maxi (13)
A00164460
Duallight trycke B7 Maxi (14)
A00164468
Duallight trycke B7 Maxi (15)
A00164476
Duallight trycke B7 Maxi (16)
A00157076
Duallight trycke B7 Maxi (17)
A00156556
Duallight trycke B7 Maxi (18)
A00159996
Duallight trycke B7 Maxi (19)
A00160332
Duallight trycke B7 Maxi (2)
A00157020
Duallight trycke B7 Maxi (20)
A00157028
Duallight trycke B7 Maxi (3)
A00156580
Duallight trycke B7 Maxi (4)
A00157268
Duallight trycke B7 Maxi (5)
A00157276
Duallight trycke B7 Maxi (6)
A00157284
Duallight trycke B7 Maxi (7)
A00157292
Duallight trycke B7 Maxi (8)
A00158404
Duallight trycke B7 Maxi (9)
A00164428
Duallight trycke B7 Maxi (A)
A00167892
Duallight trycke B7 Maxi (B)
A00158388
Duallight trycke B7 Maxi (Blank)
A00157092
Duallight trycke B7 Maxi (C)
A00167900
Duallight trycke B7 Maxi (D)
A00167908
Duallight trycke B7 Maxi (Dubbelpil)
A00163052
Duallight trycke B7 Maxi (E)
A00156572
Duallight trycke B7 Maxi (E) Förhöjd
A00158860
Duallight trycke B7 Maxi (G)
A00163796
Duallight trycke B7 Maxi (K)
A00156532
Duallight trycke B7 Maxi (L)
A00160804
Duallight trycke B7 Maxi (M)
A00162420
Duallight trycke B7 Maxi (NK)
A00165716
Duallight trycke B7 Maxi (NÖDS)
Gul Ram inkl kontaktblock 2kon
A00158612
Duallight trycke B7 Maxi (NP)
A00160956
Duallight trycke B7 Maxi (ÖP)
A00160948
Duallight trycke B7 Maxi (P)
A00162276
Duallight trycke B7 Maxi (Pil NED)
A00156860
Duallight trycke B7 Maxi (Pil UPP)
A00156844
Duallight trycke B7 Maxi (S)
A00165284
Duallight trycke B7 Maxi (T)
A00159524
Duallight trycke B7 Maxi (U)
A00158396
Duallight trycke B7 Maxi (V)
A00157068
Duallight trycke IP54 B7 Maxi (Pil NED)
Kontaktblock röd
A00173308
Duallight trycke IP54 B7 Maxi (Pil UPP)
Kontktblock röd
A00173300
Duallightknapp BD rostfri "<|>"
Fyrkantig
A00156676
Duallightknapp BD rostfri ">|<"
Fyrkantig
A00156684
Duallightknapp BD rostfri "0"
Fyrkantig
A00156620
Duallightknapp BD rostfri "1"
Fyrkantig
A00156628
Duallightknapp BD rostfri "1" Upphöjd
Fyrkantig
A00161124
Duallightknapp BD rostfri "2"
Fyrkantig
A00156636
Duallightknapp BD rostfri "3"
Fyrkantig
A00156644
Duallightknapp BD rostfri "4"
Fyrkantig
A00156652
Duallightknapp BD rostfri "5"
Fyrkantig
A00156660
Duallightknapp BD rostfri "6"
Fyrkantig
A00156668
Duallightknapp BD rostfri "Nöd"
Fyrkantig
A00156692
Duallightknapp BD rostfri "Pil"
Fyrkantig
A00156700
Duallightknapp BL mässing "-1"
DL "-1" BDSYF0000.00
A00132206
Duallightknapp BL mässing "-2"
DL "-2" BDSYF0000.00
A00132199
Duallightknapp BL mässing "-3"
DL "-3" BDSYF0000.00
A00132180
Duallightknapp BL mässing "<|>"
DL "<:>" BDSYF0000.00
A00132395
Duallightknapp BL mässing ">|<"
DL ">:<" BDSYF0000.00
A00132402
Duallightknapp BL mässing "0"
DL "0" BDSYF0000.00
A00132215
Duallightknapp BL mässing "1"
DL "1" BDSYF0000.00
A00132233
Duallightknapp BL mässing "10"
DL "10" BDSYF0000.00
A00132331
Duallightknapp BL mässing "11"
DL "11" BDSYF0000.00
A00132340
Duallightknapp BL mässing "12"
A00132359
Duallightknapp BL mässing "2"
DL "2" BDSYF0000.00
A00132242
Duallightknapp BL mässing "2xPil"
DL "UppDown" BDSYF0000.0
A00151758
Duallightknapp BL mässing "3"
DL "3" BDSYF0000.00
A00132251
Duallightknapp BL mässing "4"
DL "4" BDSYF0000.00
A00132260
Duallightknapp BL mässing "5"
DL "5" BDSYF0000.00
A00132279
Duallightknapp BL mässing "6"
DL "6" BDSYF0000.00
A00132288
Duallightknapp BL mässing "7"
DL "7" BDSYF0000.00
A00132297
Duallightknapp BL mässing "8"
DL"8" BDSYF0000.00
A00132304
Duallightknapp BL mässing "9"
DL "9" BDSYF0000.00
A00132313
Duallightknapp BL mässing "Arrow"
A00132377
Duallightknapp BL mässing "B"
DL "B" BDSYF0000.00
A00132153
DualLightknapp BL Mässing "Bell"
A00132368
Duallightknapp BL mässing "Blank"
DL "Blank" BDSYF0000.00
A00132457
Duallightknapp BL mässing "E"
DL "E" BDSYF0000.00
A00132162
Duallightknapp BL mässing "G"
DL "G" BDSYF0000.00
A00132144
Duallightknapp BL mässing "K"
DL "K" BDSYF0000.00
A00132171
Duallightknapp BL mässing "Nöd"
DL "BELL" BDSYF0000.00
A00141698
Duallightknapp BL mässing "Pil"
DL "Arrow" BDSYF0000.00
A00141689
Duallightknapp BL mässing "S"
DL "S" BDSYF0000.00
A00132135
Duallightknapp BL mässing "U" Hög
DL "U" BDSYWF3000.00
A00167844
Duallight button BF stainless "-1"
DL "-1" BDSVF0000.00
A00131583
Duallightknapp BL rostfri "-2"
DL "-2" BDSVF0000.00
A00131574
Duallightknapp BL rostfri "-3"
DL "-3" BDSVF0000.00
A00131565
Duallightknapp BL rostfri "-4"
DL "-4" BDSVF0000.00
A00131592
Duallight button BF stainless "-5"
DL "-5" BDSVF0000.00
A00165836
Duallight button BF stainless "-6"
DL "-6" BDSVF0000.00
A00166108
Duallight button BF stainless "<|>"
DL "<|>" BDSVF0000.00
A00131869
Duallight button BF stainless ">|<"
DL ">|<" BDSVF0000.00
A00131878
Duallight button BF stainless "0"
DL "0" BDSVF0000.00
A00131609
Duallight button BF stainless "0" High
DL "0" BDSWF0000.00
A00131243
Duallightknapp BL rostfri "01"
DL "01" BDSVF0000.00
A00151972
Duallightknapp BL rostfri "02"
DL "02" BDSVF0000.00
A00151981
Duallight button BF stainless "1"
DL "1" BDSVF3000.00
A00131618
Duallight button "1" elevated
DL "1" BDSWF0000.00
A00131225
Duallight button BF stainless "10"
DL "10" BDSVF0000.00
A00131707
Duallight button BF stainless "11"
DL "11" BDSVF0000.00
A00131716
Duallight button BF stainless "12"
DL "12" BDSVF0000.00
A00131725
Duallight button BF stainless "13"
DL "13" BDSVF0000.00
A00131734
Duallight button BF stainless "14"
DL "14" BDSVF0000.00
A00131743
Duallight button BF stainless "15"
DL "15" BDSVF0000.00
A00131752
Duallight button BF stainless "16"
DL "16" BDSVF0000.00
A00131761
Duallight button BF stainless "17"
DL "17" BDSVF0000.00
A00131770
Duallight button BF stainless "18"
DL "18" BDSVF0000.00
A00131789
Duallight button BF stainless "19"
DL "19" BDSVF0000.00
A00131798
Duallightknapp BL rostfri "1A"
DL "1A" BDSVF0000.00
A00151954
Duallightknapp BL rostfri "1B"
DL "1B" BDSVF0000.00
A00151963
Duallightknapp BL rostfri "1U"
DL "1U" BDSVF0000.00
A00155524
Duallight button BF stainless "2"
DL "2" BDSVF3000.00
A00131627
Duallightknapp BL rostfri "2" Hög
DL "2" BDSWF0000.00
A00131403
Duallight button BF stainless "20"
DL "20" BDSVF0000.00
A00131805
Duallight button BF stainless "21"
DL "21" BDSVF0000.00
A00151418
Duallight button BF stainless "22"
DL "22" BDSVF0000.00
A00151427
Duallight button BF stainless "23"
DL "23" BDSVF0000.00
A00151436
Duallight button BF stainless "24"
DL "24" BDSVF0000.00
A00151445
Duallight button BF stainless "25"
DL "25" BDSVF0000.00
A00151454
Duallightknapp BL rostfri "26"
DL "26" BDSVF0000.00
A00151463
Duallightknapp BL rostfri "27"
DL "27" BDSVF0000.00
A00152533
Duallightknapp BL rostfri "28"
DL "28" BDSVF0000.00
A00152542
Duallightknapp BL rostfri "29"
DL "29" BDSVF0000.00
A00152551
Duallightknapp BL rostfri "2A"
DL "2A" BDSVF0000.00
A00152006
Duallightknapp BL rostfri "2U"
DL "2U" BDSVF0000.00
A00155532
Duallight button BF stainless "Up&Down"
DL "Up&Down" BDSVF0000.00
A00132386
Duallight button BF stainless "3"
DL "3" BDSVF30000.00
A00131636
Duallightknapp BL rostfri "30"
DL "30" BDSVF0000.00
A00152560
Duallightknapp BL rostfri "31"
DL "31" BDSVF0000.00
A00152579
Duallightknapp BL rostfri "32"
DL "32" BDSVF0000.00
A00152588
Duallightknapp BL rostfri "33"
DL "33" BDSVF0000.00
A00152597
Duallightknapp BL rostfri "34"
DL "34" BDSVF0000.00
A00155708
Duallightknapp BL rostfri "35"
DL "35" BDSVF0000.00
A00155716
Duallightknapp BL rostfri "36"
DL "36" BDSVF0000.00
A00155724
Duallight button BF stainless "4"
DL "4" BDSVF3000.00
A00131645
Duallight button BF stainless "5"
DL "5" BDSVF0000.00
A00131654
Duallight button BF stainless "6"
DL "6" BDSVF3000.00
A00131663
Duallightknapp BL rostfri "61"
DL "61" BDSVF0000.00
A00156124
Duallight button BF stainless "7"
DL "7" BDSVF0000.00
A00131672
Duallight button BF stainless "8"
DL "8" BDSVF0000.00
A00131681
Duallight button BF stainless "9"
DL "9" BDSVF0000.00
A00131690
Duallightknapp BL rostfri "B"
DL "B" BDSVF0000.00
A00131476
Duallightknapp BL rostfri "B" Hög
DL "B" BDSWF0000.00
A00131252
Duallightknapp BL rostfri "B1"
DL "B1" BDSVF0000.00
A00151472
Duallightknapp BL rostfri "B2"
DL "B2" BDSVF0000.00
A00151481
Duallightknapp BL rostfri "B2"
DL "B2" BDSVF0000.00
A00151936
Duallightknapp BL rostfri "B3"
DL "B3" BDSVF0000.00
A00151490
Duallightknapp BL rostfri "B3"
DL "B3" BDSVF0000.00
A00151945
Duallightknapp BL rostfri "B4"
DL "B4" BDSVF0000.00
A00151605
Duallightknapp BL rostfri "B5"
DL "B5" BDSVF0000.00
A00151614
Duallightknapp BL rostfri "Blank"
DL "Blank" BDSVF0000.00
A00131412
Duallightknapp BL Rostfri "Blank" Hög
Förhöjd
A00147754
Duallightknapp BL rostfri "C"
DL "C" BDSVF0000.00
A00159460
Duallightknapp BL rostfri "C2"
DL "C2" BDSVF0000.00
A00151623
Duallightknapp BL rostfri "C3"
DL "C3" BDSVF0000.00
A00151632
Duallightknapp BL rostfri "C4"
DL "C4" BDSVF0000.00
A00151641
Duallightknapp BL rostfri "E"
DL "E" BDSVF0000.00
A00131494
Duallightknapp BL rostfri "E" Hög
DL "E" BDSWF0000.00
A00131261
Duallightknapp BL rostfri "G"
DL "G" BDSVF0000.00
A00131467
Duallightknapp BL rostfri "K"
DL "K" BDSVF0000.00
A00131538
Duallightknapp BL rostfri "K1"
DL "K1" BDSVF0000.00
A00151785
Duallightknapp BL rostfri "K2"
DL "K2" BDSVF0000.00
A00151794
Duallightknapp BL rostfri "K3"
DL "K3" BDSVF0000.00
A00151801
Duallightknapp BL rostfri "K4"
DL "K4" BDSVF0000.00
A00151810
Duallightknapp BL rostfri "L"
DL "L" BDSVF0000.00
A00131529
Duallight button BF stainless "17"
DL "L1" BDSVF0000.00
A00165372
Duallight button BF stainless "17"
DL "L2" BDSVF0000.00
A00165380
Duallightknapp BL rostfri "M"
DL "M" BDSVF0000.00
A00131485
Duallightknapp BL rostfri "N"
DL "N" BDSVF0000.00
A00160924
Duallightknapp BL rostfri "NK"
DL "NK" BDSVF0000.00
A00131430
Duallight button BF stainless "Bell"
DL "BELL" BDSVF3000.00
A00141670
Duallightknapp BL rostfri "Ö"
DL "Ö" BDSVF0000.00
A00158988
Duallightknapp BL rostfri "ÖK"
DL "ÖK" BDSVF0000.00
A00131421
Duallightknapp BL rostfri "P"
DL "P" BDSVF0000.00
A00131501
Duallight button BF stainless "Arrow"
DL "Arrow" BDSVF0000.00
A00131841
Duallightknapp BL rostfri "R"
DL "R" BDSVF0000.00
A00131449
Duallightknapp BL rostfri "S"
DL "S" BDSVF0000.00
A00131556
Duallightknapp BL rostfri "S" Hög
DL "S" BDSWF0000.00
A00131270
Duallightknapp BL rostfri "T"
DL "T" BDSVF0000.00
A00131510
Duallight button BF stainless "Tele"
DL "Telephone" BDSVF0000.00
A00157244
Duallightknapp BL rostfri "U"
DL "U" BDSVF0000.00
A00131458
Duallightknapp BL rostfri "U" Hög
DL "U" BDSWF0000.00
A00131289
Duallightknapp BL rostfri "U0"
DL "U0" BDSVF0000.00
A00161564
Duallightknapp BL rostfri "U1"
DL "U1" BDSVF0000.00
A00161572
Duallightknapp BL rostfri "U2"
DL "U2" BDSVF0000.00
A00161580
Duallightknapp BL rostfri "U3"
DL "U3" BDSVF0000.00
A00161588
Duallightknapp BL rostfri "U4"
DL "U4" BDSVF0000.00
A00161596
Duallightknapp BL rostfri "U5"
DL "U5" BDSVF0000.00
A00161604
Duallightknapp BL rostfri "V"
DL "V" BDSVF0000.00
A00131547
Duallight button BF stainless "Bell"
DL "BELL Yellow" BLSAF3000.00
A00167772
Kontaktblock BF 1NC/NO, 1NO
A00132653
Panzer Classic (Nödsignal)
A00160412
Panzer Classic utan kontakt
A00141769
Panzer Classic, Förhöjd
A00164884
Panzer Moon utan kontakt
A00160220
PB BF Antivandal - <|>
A00130128
PB BF Antivandal - >|<
A00130155
PB BF Antivandal - Bell
A00130173
PB BF Antivandal - Blank
A00130084
PB BF Antivandal - Brass
A00130217
PB BF Antivandal - Cali/Brass
A00130119
PB BF Antivandal - California
A00130100
PB BF Antivandal - Downsign
A00130191
PB BF Antivandal- <:> Brass
A00130146
PB BF Antivandal- >:< Brass
A00130164
PB BF Antivandal- Bell Brass
A00130182
PB BF Antivandal- Downs Brass
A00130208
PB BF Tactile/Braile "10"
A00130422
PB BF Tactile/Braile "11"
A00130431
PB BF Tactile/Braile "12"
A00130440
PB BF Tactile/Braille "-1"
A00130235
PB BF Tactile/Braille "-2"
A00130226
PB BF Tactile/Braille "0"
A00130244
PB BF Tactile/Braille "1"
A00130253
PB BF Tactile/Braille "2"
A00130262
PB BF Tactile/Braille "3"
A00130271
PB BF Tactile/Braille "4"
A00130280
PB BF Tactile/Braille "5"
A00130299
PB BF Tactile/Braille "6"
A00130315
PB BF Tactile/Braille "7"
A00130324
PB BF Tactile/Braille "8"
A00130342
PB BF Tactile/Braille "9"
A00130351
PB BF Tactile/Braille "B"
A00130360
PB BF Tactile/Braille "E"
A00130379
PB BF Tactile/Braille "F"
A00130388
PB BF Tactile/Braille "NK"
A00130397
PB BF Tactile/Braille (K)
A00130413